Adatkezelési szabályzat

 

Az Acta Diurna 2005 Kft adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

1.    A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Acta Diurna 2005 Kft (”Kft”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Kft adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakítása az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezései figyelembe vételével történt.

Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által kiadott Értesítés szerint az ACTA DIURNA 2005 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 16-0033-07 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint felnőttképzési tevékenységet folytathat. Ehhez kötődően 4761 TEÁOR szám alatt szakosodott könyv-kiskereskedelmet is végezhet.

2.    A kezelt személyes adatok köre

A felhasználó döntése alapján megadható adat: személyes adatok: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely, számlázási adatok: név, telefonszám, számlázási cím, szállítási adatok:  név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím.

3.    Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a www.adnyelvstudio.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja  szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja az elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szállítási cím, számlázási cím.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Kft kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Kft felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Kft semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. 

4.    Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról le nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó leiratkozásának napja. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - a Kft mint adatkezelő addig használja, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően az automatikusan rögzített technikai adatokból az ő személye nem lesz beazonosítható.

5.   Rendelkezés személyes adatokkal

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény írásos nyilatkozattal, illetve a webáruház „adatok módosítása” menüpontban adható meg. A hírlevelek küldése a hírlevél alján található „ide kattintva” feliratra kattintással mondható le.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

6.   Adatfeldolgozás

Az Acta Diurna 2005 Kft külső adatfeldolgozót vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat a Portal Internet Kft dolgozza fel. 

7.   Adattovábbítás lehetősége

A Kft jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

A Kft a www.adnyelvstudio.hu oldalon található szolgáltatás üzemeltetését harmadik személy számára átadja, így az általa kezelt adatokat ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás a már regisztrált felhasználók kiszolgálásának folyamatos voltát biztosítja.

8.    Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Kft fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. 

9.    A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Kft-től, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adnyelvstudio@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. 


10.   Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051. Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is az  adnyelvstudio@gmail.com e-mail címen.

ACTA DIURNA 2005 Kft.

Tel.:  06 30 978-0951
E-mail: adnyelvstudio@gmail.com  

Minden jog fenntartva 2012 Acta Diurna 2005 Kft.

banner4
banner5
Hírlevél
E-mail cím

banner2
banner3